Resultater lag 11 15m

1
2
3 Odd Peter Skinlo Hyen V65
X9*X9 48 XXXX9 49 *X*X* 50 9XX*XX9*X* 98
15 Skudd 147 25 Skudd 245
4 Toralf Årdal Jølster V73
X9XX* 49 9XX*9 48 *XXX* 50 X*X9XX*X9* 98
15 Skudd 147 25 Skudd 245
5 Ludvig Indrebø Farnes V73
XX*X* 50 X**X* 50 XXXXX 50 X***XX*X** 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250
6 Magnar Molland Sogndal V73
***X* 50 *9XXX 49 **XX* 50 **X*X*X*** 100
15 Skudd 149 25 Skudd 249
7 Bjarne Sandvik Knipenborg V55
**X** 50 XXX*X 50 XX*99 48 XX99**X*XX 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246

MLRes - www.megalink.no 19:14 - 20.01.2020