Resultater lag 2 15m

1 Magnus Løvik Dale (Sunnfjord) V65
99*99 46 X9999 46 XXXXX 50 X9*9X*XXX9 97
15 Skudd 142 25 Skudd 239
2
3 Ola Loneland Dale (Sunnfjord) V73
*X*X* 50 ***XX 50 **X*X 50 *X9****X** 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249
4 Jens Terje Hammervoll Sogndal V55
XX**X 50 X99XX 48 X*XXX 50 9XXX9***XX 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246
5
6
7 Kjell Ulvedal Åsane/Hordvik V55
****X 50 X*999 47 *XX** 50 9XXX9XX*** 98
15 Skudd 147 25 Skudd 245

MLRes - www.megalink.no 19:14 - 20.01.2020